Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

ADA E-Ticaret ve Pazarlama Hizmetleri (“OyuncakBayi”) veri sorumlusu olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, işbu aydınlatma metni ile müşterilerin kişisel verilerinin toplanma yöntemi, işleme amaçları, üçüncü kişilere aktarılma halleri ve ilgili kişinin hakları konusunda bilgilendirme yapmaktadır.

OyuncakBayi, müşterilerin kişisel verileri özellikle Üyelik Başvurusu, Yazılı Sözleşme, Telefon, WhatsApp, Log Kayıtları, E-posta, Fiziken Evrak Teslimi, Web Sitesi, İdari ve Adli Makamlardan Gelen Tebligatlar ve nadiren sair iletişim kanalları vasıtasıyla işitsel, elektronik veya fiziki yazılı olarak, Kanunda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu metinde belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

İşlenen Kişisel Veriler, Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları

Kimlik (Adı, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası) ve İletişim (Adres No, E-Posta Adresi, Telefon No), Müşteri İşlem (Müşteri numarası, fiş, fatura, sipariş numarası, teslimat numarası, ürün bilgileri, ürün soruları, kişiselleştirilebilir ürünlerde tercihler, kupon veya kodlar), Finans (IBAN Numarası, Kredi Kartı Bilgileri, Ödeme Biçimi) sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması gerekçesiyle işlenmektedir.

İşlem Güvenliği (IP Adresi, Log Kayıtları, Çerez Bilgileri) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması gerekçesiyle işlenmektedir.

İşitsel Kayıt Verileri (Çağrı Merkezi Kaydı) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması gerekçesiyle işlenmektedir.

Pazarlama (SMS, E-posta, Telefon ile iletilen ticari iletiler) açık rızaya tâbi olarak işlenmektedir.

Yukarıda yer alan kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Ürün Sipariş-Teslimat Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Ürün-Hizmetlere Bağlılık Sürecinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
 • Hediye Kartı ve Kupon Temini Sağlanması
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Kampanya/Promosyon İletilerinin Gönderilmesi
 • Üyelik Süreçlerinin Yürütülmesi
 • OyuncakBayi Platformunun Kişiselleştirilmesi
 • Sipariş İptal-İade Prosedürünün Düzenlenmesi
 • Üyelik İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi
 • Üye Olmadan Alışveriş Yapılabilmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Erişim ve Bilgi Güvenliği Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Ödemelerin Tahsisi ve Takibi
 • Kargo Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin Aktarılması

OyuncakBayi, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanunun 8. maddesine uygun olarak, kişisel verileri; iş ortaklar, aracı hizmet sağlayıcılar, barındırma hizmet sağlayıcıları, çağrı merkezi, kargo şirketleri, hukuk danışmanları, mali danışmanlar ve vergi danışmanları, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi ilgili kişinin kişisel verilerini talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlar ve bunların yetkilendirdiği kişiler ile paylaşabilecektir. OyuncakBayi yurtdışı teslimatlar haricinde yurtdışına veri aktarımı yapmamaktadır.

İlgili Kişinin Hakları

OyuncakBayi tarafından kişisel verileri işlenen İlgili Kişi, Kanun’un 11. Maddesinde sayılan aşağıdaki haklarını kullanabilir

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

İlgili Kişi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca taleplerini, yazılı olarak veya elektronik posta adresi ile; Ad-Soyadı, İmza, T.C. Kimlik Numarası, yerleşim yeri veya işyeri adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası ile birlikte, kullanılmak istenen hakka yönelik açıklamaları içeren dilekçe ile adresimize iletebilir ve iletişim numaramız üzerinden bilgi alabilirler. Taleplerinizin eksiksiz sonuçlandırılması için lütfen yukarıda sayılı bilgileri güncel ve doğru beyan ettiğinizden emin olunuz.

İlgili kişinin başvurusuna müteakip OyuncakBayi; 30 günlük yasal süre içinde ilgili kişinin başvurusunu ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İlgili kişinin taleplerinin yerine getirilmesi için ayrıca maliyet hesaplanmasını gerektiren hallerde OyuncakBayi’nin; CD, flash bellek, gibi kayıt ortamlarında cevap verilmesi halinde söz konusu kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret ilgili kişiden talep etme hakkı saklıdır. OyuncakBayi; Kanunda meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

OyuncakBayi, tarafından işlenen kişisel veriler, işbu Aydınlatma Metni ile belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenebilecek; yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecek yahut Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak ilgili prosedür gereği imha edilecektir.